Portal Diety Zuzla
Miłego surfowania!

header
Menu witryny
Strona g?ówna
Napisz do nas
Szukaj
FORUM DIETY ZUZLA
Opis Metody
Galeria Zdj??
Chatroom
Najcz??ciej zadawane pytania
Dlaczego tyjemy?
W?glowodany
Bia?ka
T?uszcze
Wypadkowy IG
Owoce
Warzywa
Mleko i przetwory
Cukier
S?odycze
Napoje
Dodatki
B?onnik
Przepisy Diety Zuzla
W?glowodanowe
T?uszczowe
II faza
Przetwory
 
Strona g?ówna arrow W?glowodany

W?glowodany

S? cz?steczkami z?ozonymi z w?gla, tlenu i wodoru. To istotne ?ród?o ?atwo dost?pnej energii dla organizmu.

Dzielimy je na:

  • proste: glukoza, fruktoza, galaktoza (miód, owoce, mleko)
  • dwucukry: sacharoza (cukier w cukierniczce), laktoza (mleko ssaków), maltoza (piwo)
  • z?o?one: skrobia (zbo?a, bulwy, korzenie, ziarna ro?lin).

Maksimum zawarto?ci cukru we krwi po spo?yciu ka?dego z w?glowodanów osi?gane jest w ok. 30 min po spo?yciu.

W zale?no?ci od stopnia w jakim w?glowodany podwy?szaj? zawarto?? cukru we krwi, dzielimy je na:

  • w?glowodany o niskim indeksie glikemicznym
  • w?glowodany o wysokim indeksie glikemicznym

Na indeks glikemiczny w?glowodanu du?y wp?yw wywiera obróbka przemys?owa oraz sposób przyrz?dzenia produktów. Im mniej przetworzone w?glowodany, tym ni?szy IG.

W?GLOWODANY Z?OZONE

Chleb

Chleb wyrabiany z m?ki oczyszczonej zupe?nie si? dla nas nie nadaje. Jest pozbawiony b?onnika oraz innych sk?adników niezb?dnych do prawid?owego metabolizmu.
W?a?ciwym chlebem jest dla nas ten, wrabiany z m?ki pe?nego przemia?u, poniewa? powoduje mniejsze st??enie cukru we krwi po spo?yciu.
Chleb w I fazie powinno si? spo?ywa? w umiarkowanych ilo?ciach poniewa? wi?ksza ilo?? w?glowodanów (nawet tych o ni?szym IG) mo?e nieznacznie podnie?? poziom insuliny. Po??dane jest jedzenie chleba na ?niadanie.

Dodatki do chleba musz? by? pozbawione t?uszczu, dobrze by?oby aby by?y to mi?dzy innymi warzywa, które obni?? wypadkowy IG posi?ku.

Z dost?pnych na polskim rynku polecam: Mastermacher - seria fitness, Wasa Break i ?ytnia (nie light!), chleb Weget.

Makaron

Najlepsze s? makarony robione ze zbó? twardych, które s? bogatsze w proteiny i b?onnik, ni? zbo?a mi?kkie przez co ich IG jest ni?szy.
Niektóre makarony (np. spaghetti i spaghettini) poddawane s? procesowi pastyfikacji, na skutek którego wokó? makaronu powstaje b?onka ochronna chroni?ca skrobi? przed destrukturyzacj?.

Bia?y makaron gotowany 8-12 min. ma IG 50, je?li krócej IG maleje do 45. Ostudzenie go przed spo?yciem jeszcze zmniejsza indeks. Je?li jest z m?ki pe?nego przemia?u indeks jest ni?szy o 5 jednostek.
Powy?sze regu?y dotycz? makaronów ze zbó? twardych, bez dodatku jaj.
Polecane: Malma, Lubella, Agnesi, Melissa, Divella - wszelkie kszta?ty, makaron musi mie? w sk?adzie m?k? durum (semola di grano duro) i wod?, ewentualnie chilli i inne zio?owo warzywne dodatki smakowe.

Makaron razowy musi by? robiony z m?ki co najmniej Typ 1850, taki makaron w Polsce robi firma BIO Babalscy.

Mo?na je?? makarony chi?skie wytwarzane z m?ki sojowej (w Polsce np. Tao Tao), uwaga na podróbki z inymi dziwnymi dodatkami - np. bób. Radz? dok?adnie czyta? opakowania.

Ry?

Dopuszczalne gatunki ry?u w I fazie Metody to: ry? br?zowy (naturalny), ry? Basmati oraz ry? dziki.
Im d?u?ej i w wi?kszej ilo?ci wody go gotujemy, tym bardziej jest on kleisty i tym wy?szy jest IG. Dlatego ry? zawsze powinno si? gotowa? w u?ywaj?c na dan? ilo?? dwukrotnej ilo?ci wody (np. 100g ry?u, 200ml wody), nast?pnie pozwoli? mu nap?cznie? odcinaj?c ?ród?o ciep?a. Zwykle wystarczy gotowa? po?ow? czasu podanego na opakowaniu.
Dziki ry? (mieszanka ró?nych rodzajów owsa) mo?na je?? bez ogranicze?.

Unikamy ry?u preparowanego oraz innych przetworzonych produktów z ry?u (papier, makaron).

Ro?liny str?czkowe i motylkowe

Str?czkowe: grochy, fasole
Motylkowe: soczewice

Zwykle bardzo dobrze wp?ywaj? na proces chudni?cia, jednak w I fazie nie powinno si? ich spo?ywa? z t?uszczami (dopuszczalna jest niewielka ilo?? t?uszczów ro?linnych).
Maj? wiele zalet: zawieraj? sporo bia?ka, witamin i zwi?zków siarki koniecznych dla zdrowych w?osów i paznokci.
Posaiadaj? równie? zasadnicz? wad? jak? jest powodowanie wzd??, dlatego przed gotowaniem fasoli i grochu, nale?y je moczy? ok. 2 godzin (cz?sto zmienia? wod?). Do gotowania mo?na doda? majeranek i kminek, co dodatkowo z?agodzi wiatrop?dne w?a?ciwo?ci str?czków i motylków.

Ciekawostka: "Co powoduje gazy? Bakterie rozwijaj?ce si? masowo na niestrawionych cz?stkach fasoli czy grochu. A nie strawione s? dlatego, ?e brakuje im do pe?nego strawienia enzymu o nazwie trypsyna. Fasole i grochy zawieraj? substancj? unieczynniaj?c? trypsyn?. Bakterie ?eruj? na niestrawionych resztkach, wytwarzaj?c przy okazji gazy".

Ziemniaki

Ziemniaki znacznie podwy?szaj? poziom cukru we krwi. Jest zatem jednym z najgorszych w?ród eglowodanów o wysokim IG. Indeks ugotowanego ziemniaka wynosi 70, a dla frytek i pure ponad 90.
Nie s? wskazane w I fazie, natomiast w II tylko jako wielkie odst?pstwo (jedzone z warzywami).

Gotowanie w?glowodanów

Wszystkie w?glowodany z?o?one powinny by? j?drne po ugotowaniu. Nie wolno ich rozgotowa?, poniewa? wtedy wzro?nie ich index glikemiczny. Zaleca si? gotowanie przez po?ow? czasu podanego na opakowaniu, a nast?pnie odci?cie ?ród?a ciep?a i przytrzymanie pod przykryciem w ciep?ym miejscu do momentu up?yni?cia ca?kowitego czasu gotowania, sugerowanego przez producenta.

Ry?e oraz kasze powinno si? gotowa? w podwójnej ilo?ci wody w stosunku do ilo?ci suchego produktu, tak aby umo?liwi? ca?kowite wch?oni?cie wody, co znacznie ograniczy straty witamin oraz zwi?zków mineralnych. Mo?na równie? gotowa? na parze.

spacer
TABELE IG/BTW
Nabia?
Mi?sa
Drób
Ryby
W?dliny
Warzywa
Owoce
IG Montignac'a
Nowe na forum


Licznik odwiedzin
1233000 odwiedzającychCopyright © Zuzel 2005 - Wszelkie prawa zastrzeżone.
spacer