Kategoria: Jednostka w niebezpieczeństwie

W SZEREGU LUDZI

Jeśli mu się nie uda próbuje dostać się do „Mohawk Club”, który też wygląda niezbyt okazale, ma jednak w swych szeregach wie­lu ludzi ze świata biznesu, a wśród nich naprawdę wysoko postawionych. Trzecim jest „G:randview Manor Club”. Ten klub może

ELITARNE KLUBY

Do tych dwóch elitarnych klubów nie nale­żał poza nimi żaden z urzędników. Szef operacji fi­nansowych należał do „Grandview Manor” i do „University Club”. Wiceprezes odpowiedzialny za kredyty dla konsumentów, katolik, który nigdy nie ukończył college’u i zaczął pracę jako zwykły

WYMAGANE PRZEZ REGULAMIN

Wymagana przez regulamin „Martha Washington Club” selekcja kandydatek skutecznie gwarantuje, że nikt niegodny przyjęcia nie przeciśnie się przez drzwi klubu. Oto istniejące zabezpieczenie::Każda kandydatka musi być polecona na pi­śmie przez cztery członkinie klubu.Komitet przyjęć musi mieć „wystarczająco wiele czasu”, by

W CIĄGU LAT

W ciągu ostatnich stu lat wpuszczano kobiety średnio raz na rzydzieści trzy lata. „Athletic Club” w Milwaukee wymaga by kobiety używały bocznego wejścia . Pewna pani wywołała skandal. Do­dawszy sobie otuchy środkami podniecającymi wtargnęła do środka głównymi drzwiami.„Haryard Club” w Nowym

PRZEPROWADZONE DOCHODZENIE

Zarząd przepro­wadził dochodzenie i stwierdził ku swemu zadowo­leniu, że świadkowie zobaczyli w rzeczywistości w oknach klubu odbicie padające z pokoju hotelu „Biltmore”, znajdującego się po drugiej stronie ulicy.Pisarz Cleveland Amory wyraził przypuszczenie, że jedną z przyczyn niedopuszczania w dawnych latach

BIZNESOWE ROZMOWY

Są to raczej klubowe restauracje, do których kierownicy dużych przedsiębiorstw zapraszają klien­tów na rozmowy dotyczące biznesu, a koszty poczę­stunku opłaca firma. Według „Wall Street Journal” jeden z pracowników „Chicago Club” oświadczył, że 90% przyjmowanych przez klub czeków to czeki firmowe.

UKŁADANIE PLANÓW

Matka powinna zacząć układać plany najpóźniej w chwili, gdy dziewczynka ma dziesięć lat, a lepiej, gdy ma sześć. Trzeba zapisać córkę do jednej z uznawanych szkół, ponieważ w wielu mia­stach stanowi to klucz do wszystkiego. Trzeba ją również posłać do

UZYSKANIE OD LUDZI

Jej zadanie po­lega na uzyskaniu od ludzi dobrze wprowadzonych obietnicy napisania listów, bez narażenia się na za­rzut natarczywości czy tupetu. Na jednej z takich zabaw przedwstępnych, w roku 1958, dziewczynka musiała zapłacić 40 dolarów wstępu — i to tylko wtedy,

PRZYJĘCIE DO LIGI

O przyję­cie do Ligi nie prosi się — to byłoby nie do wyba­czenia. Trzeba, aby propozycję zgłosił jeden z człon­ków Ligi i by go poparł drugi. Nakłonienie człon­ków Ligi do wysunięcia takiej propozycji wymaga nie lada trudu, albowiem każdemu z

ZORIENTOWANY BYWALEC

W Los Angeles pewien doskonale zorientowany bywalec, mówiąc o wielkiej liczbie nowych stowa­rzyszeń poświęconych rozmaitym wzniosłym celom, jakie się tam ostatnio pojawiły, powiedział. Bywa, że najpierw tworzy się nowe stowarzy­szenia dobroczynności, a dopiero później wynajdu­je plagę społeczną do zwalczania.Kobieta pragnąc należeć

KLUBY I STOWARZYSZENIA

Córkom zamożnych rodzin wpaja się od dzieciń­stwa, że godni ludzie poświęcają się tylkc godnym celom. Pewien niezmiernie bogaty ojciec ‚dezydujący na Północnym Wybrzeżu w Chicago, który po­słał swą córkę na jeden z północno-zachodnich uni­wersytetów, tak tłumaczył swemu przyjacielowi program jej

PRZESTRZEGANIE SELEKCJI

Najbardziej elitarne kluby, takie jak „Knicker- bocker” w Nowym Jorku, „Somerset” w Bostonie albo „Pacific Union” w San Francisco, tak surowo przestrzegają selekcji, że ich kandydat nie tylko musi byc protestantem, ale musi być ponadto od­powiednim rodzajem protestanta, a mianowicie na­leżeć

PRZEPROWADZONE TESTY

Niektóre elitarne klu­by nowojorskie nie zwracają już uwagi na sprawy religijne, jednakże w większości miast Ameryki li­ma podziału jest wyraźnie zarysowana. Atlanta mo­że yć przykładem miasta, w którym większość klubów jest albo w stu procentach chrześcijańska albo w stu procentach

WIELE MIAST

Otóż wiele miast chętnie widzi żydów u boku chrześcijan w kierowaniu różnymi akcjami mającymi na celu ulepszenie życia społeczności i zbieranie pieniędzy na cele społeczne — nawet za­chęca ich do tego. Wiele wysokich osobistości chrze­ścijańskich w Northeast City opowiadało mi